Ezra Titus

1966 – 2009

Writing: Phase 3: 1985 – 1992, On his own